Fayet, A.L., Freeman, R., Anker-Nilssen, T., Diamond, A., Erikstad, K.E., Fifield, D., Fitzsimmons, M.G., Hansen, E.S., Harris, M.P., Jessopp, M., Kouwenberg, A.-L., Kress, S., Mowat, S., Perrins, C.M., Petersen, A., Petersen, I.K., Reiertsen, T.K., Robertson, G.J., Shannon, P., Sigurðsson, I.A., Shoji, A., Wanless, S., Guilford, T. 2017. Ocean-wide Drivers of Migration Strategies and Their Influence on Population Breeding Performance in a Declining Seabird. Current Biology 27: 1-8.