SEAPOPs årsbrosjyre er nå ferdig. Den presenterer resultatene av overvåkingen i nøkkellokalitetene i 2021, samt en rekke forskningsresultater som genereres i kjølvannet av overvåkingsarbeidet. Den negative trenden ser ut til å fortsette for flertallet av bestandene, og ungeproduksjonen i koloniene var stort sett på et moderat nivå.

Middels god hekkesuksess

Selv om produksjonen av unger i sjøfuglkoloniene var bedre i 2021 enn året før for de fleste av sjøfuglartene SEAPOP overvåker, var det samlet sett moderat hekkesuksess på tvers av arter og havområder. Det kommer fram i SEAPOPs årsbrosjyre «Sjøfugl i Norge 2021», som nå er ferdigstilt. Spesielt for krykkje og havhest ble 2021 en dårlig hekkesesong.

Negative bestandstrender

Like urovekkende er det at de fleste bestandene fortsetter å minke i størrelse. I koloniene tilknyttet Barentshavet er det først og fremst de pelagiske artene som polarlomvi, krykkje og havhest som er i nedgang, mens det var de kystnære artene, spesielt måker og skarver, som gikk sterkest tilbake i Norskehavet. De mest positive signalene kommer fra Spitsbergen og koloniene ved Nordsjøen, der flere arter hadde både god produksjon og positiv bestandsutvikling det siste året.

Relevante forskningsresultater

Årsbrosjyren presenterer også viktige resultater fra forskningen SEAPOP har bidratt til gjennom det siste året. Blant temaene som omtales er den oppdaterte rødlista for arter, vindparkenes påvirkning på fuglelivet og den utstrakte massedøden av alkefugler i Nordsjøen sist vinter.

Les hele årsbrosjyren:

Voksen krykkje med lyslogger. Foto © Tycho Anker-Nilssen
Krykkje er blant sjøfuglartene det er knyttet mest bekymring til, og nedgangen i bestandstallene for arten fortsetter, spesielt langs norskekysten.
Foto © Tycho Anker-Nilssen

Kontaktperson: Sveinn Are Hanssen, NINA