Grindøya er en øy i Sandnessundet mellom Tromsøya og Kvaløya og er en del av Grindøysundet naturreservat som ble opprettet i 1995. Siden 2009 har Grindøya har vært en av nøkkellokalitetene i SEAPOP. Grindøya og de grunne sjøområdene utenfor er viktige beite- og hekkeområde for flere arter av andefugler, vadere og måker. Et stort antall fugl, særlig ærfugl, havelle og sjøorre, oppholder seg i farvannet vinterstid. Kontaktperson: Sveinn Are Hanssen, NINA

Ærfugl ved Grindøya.
Foto: Sveinn Are Hanssen

Beliggenhet og beskrivelse

Store Grindøya (69° 38′ 09.3″ N, 18° 50′ 52.3″ E) er en flat langstrakt øy på 0.5 km2 med variert vegetasjon. Det fins både frodige engområder og høgstaudeskog, kreklingdominerte hauger og både åpne og krattbevokste myrer. Det er registrert flere vegetasjonssamfunn der, blant annet nedbørsmyr og rikmyr, gammel slåttemark, tørreng, strandeng og klippesamfunn. Klimaet er typisk nordnorsk kystklima med relativt mye nedbør. Middeltemperatur i juli er rundt 12 °C og like under -4 °C i januar.

Foto: Sveinn Are Hanssen

Adkomst

Adkomsten til Grindøya er forholdsvis enkel i og med at den ligger i underkant av 2 km fra sørspissen av Tromsøya og nås med båt. Det er ferdselsforbud på øya i perioden 1. mai – 30. juni med unntak av stranda på nordspissen og en bukt med strand på nordspissen. Hytteierne (3 hytter) er unntatt fra ferdselsforbudet.

Kart over Grindøysundet Naturreservat mellom Kvaløya og Tromsøya.
Kart: Statens kartverk (Norwegian Mapping Authority)

Dyre- og fugleliv

Grindøya har et rikt fugleliv. Årlig hekker det blant annet ærfugl Somateria mollissima, grågås Anser anser, stokkand Anas platyrhynchos, siland Mergus serrator, lirype Lagopus lagopus, kråke Corvus cornix, enkeltbekkasin Gallinago gallinago, småspove Numenius phaeopus, tjeld Haematopus ostralegus, fiskemåke Larus canus, gråmåke L. argentatus, svartbak L. marinus, gråtrost Turdus pilaris, rødvingetrost T. iliacus, bjørkefink Fringilla montifringilla og løvsanger Phylloscopus trochilus her. Arter som hekker regelmessig, men ikke årvisst, er for eksempel steinvender Arenaria interpres, sandlo Charadrius hiaticula, rugde Scolopax rusticola, havørn Haliaeetus albicilla, ravn Corvus corax, stjertand Anas acuta, brunnakke A. penelope, rødnebbterne Sterna paradisaea og sivsanger Acrocephalus schoenobaenus. Smågnagere fins ikke på Grindøya, men enkelte år fins det både røyskatt Mustela erminea og mink Neovison vison på øya, og oter Lutra lutra har tilhold på øya året rundt. Steinkobbe Phoca vitulina observeres regelmessig rundt øya.

En rekke fuglearter hekker på Grindøya årlig.
Foto: Sveinn Are Hanssen

Menneskelig aktivitet

Grindøya har ingen fastboende, men det er tre hytter på øya som er periodevis flittig brukt. Grindøya er med sin nærhet til Tromsø et yndet turmål for båtfolk og kajakkpadlere som benytter seg av strendene på nordspissen og sydspissen som er unntatt ferdselsforbudet i yngleperioden.

Foto: Sveinn Are Hanssen

Feltarbeid på sjøfugl

Man har årlig forsket på ærfugl på Grindøya siden 1984. Dette gjør at denne tidsserien er landets lengste sammenhengende på havdykkender. Feltarbeidet foregår fra midten av mai til slutten av juni og består i registrering av reir og fangst av hunner på reir for påsetting/kontroll av metallringer, samt veiing og registrering av kullstørrelse. I enkelte år har man i tillegg tatt blodprøver blant annet for måling av miljøgifter. Ærfugl har også et spesielt system for ungepass, der noen ærfuglkull blir overtatt av andre hunner og enkelte store ungeflokker kan passes av flere hunner. Dette har i enkelte år vært studert i fjordsystemene rundt Grindøya, der ærfuglene oppholder seg etter klekking.

Med sin lange tidsserie er Grindøya en svært viktig lokalitet for overvåkning av ærfugl i Norge.
Foto: Sveinn Are Hanssen