Metode for overvåking av bestandsutvikling

Reir og individer i prøvefelt Den standardiserte enheten for de fleste artene der man overvåker hekkebestander av sjøfugl er 'tilsynelatende okkupert reir eller reirplass'. Dette er normalt reir med egg…

Metode ved overvåking av reproduksjon

Reirundersøkelser I hovedtrekk bestemmes hekkesuksess i en koloni eller en bestand ved å kontrollere reirinnhold til et utvalg av de hekkende parene i den aktuelle kolonien/bestanden to eller flere ganger…

Metode for overvåking av overlevelse

Estimering av årlig voksenoverlevelse skjer ved hjelp av fangst-gjenfangst-analyser. Data til slike analyser samles ved individuell merking av et utvalg (fortrinnsvis >150) fugler i bestanden. Hvert påfølgende år registreres tilstedeværelsen…

Overvåking av hekketidspunkt

Se SEAPOPs dataserier for sjøfuglenes fenologi Søk opp data på fenologi i vår innsynsløsning Klimaendringer truer tidssensitive prosesser Har disse krykkjene valgt feil tidspunkt å starte hekkesesongen på, eller har klimaendringer gitt…

Årsakstudier

Hele livssyklusen studeres Population counts are of course important, and they give good indications as to whether a population is increasing, declining, or stable, but they will seldom reveal which…

Arter

Kartene og grafene for hver art genereres i SEAPOPs innsynsløsning. Les om hvordan innsynsløsningen brukes! Artsbeskrivelsene leveres av Artsdatabanken.

Species

The maps and graphs for each species are generated in SEAPOP's data portal. Read about how to use the data portal! The descriptions of each species are provided by the Norwegian Biodiversity…

Metoder

Metodikken må kvalitetssikres I all vitenskap stilles det strenge krav til de metodene man velger å bruke. For kjernevirksomheten i SEAPOP skal det ikke bare produseres resultater som er statistisk…

Metoder for å beregne bestandsstørrelser

SEAPOPs feltarbeidere teller fugl i en koloni på Spitsbergen.Foto: Sébastien Descamps Vi bruker flere metoder til å telle sjøfugl, men i mange tilfeller er det enkelt og greit ved å…

Metoder ved kartlegging langs kysten

Se kart og data over utbredelse av sjøfugl Tellinger fra båt og fra land Plattform er ett aspekt. Viktigere er metodene som er brukt. De strekker seg fra totaltellinger, der alle…

Overvåkingsmetodikk

Overvåkingen av sjøfugl på nøkkellokalitetene innebærer mange timer med observasjon og registrering, alt mens man opptrer så varlig som mulig for å unngå å forstyrre fuglene. Her registreres data for…

Metoder for å kartlegge vandring og habitatbruk

GPS og satellittsendere har vært nyttige verktøy i dette arbeidet. En akilleshæl for slik teknologi er batteriet. Dets vekt og størrelse har satt mange begrensninger for hvor lenge, hvor detaljert…

Metode ved kartlegging i åpent hav

Se kart og data over sjøfuglenes utbredelse Observasjonsmetodikk Stripetransektmetoden. Alle sjøfugl i den røde sektoren telles mens båten går i rett linje med en konstant hastighet. Relativ tetthet av ulike arter…

Sjøfuglstudiene til havs – prioriterte arter og avgrensning i tid og rom

Geografisk avgrensning Alle norske havområder samt tilgrensende områder hvor data var tilgjengelig, og som samlet utgjorde fullstendige pelagiske økosystemer, ble inkludert i analysene. Studieområdet omfatter tre mer eller mindre avgrensede…

Analyse av sjøfugldata fra åpent hav

Statistisk modellering Transektdataene dekker kun tynne striper over de store havområdene hvor man ønsker å predikere sjøfuglenes utbredelse. Som en følge av flokkdannelse hos fuglene inneholder dataene stor lokal variasjon…

Bestandsstørrelser

Fire hovedspørsmål SEAPOP fokuserer på fire bestandstall: Hvor mange sjøfugl hekker i Norge?Hvor mange sjøfugl overvintrer langs kysten?Hvor mange havdykkender myter (skifter fjær) langs kysten om høsten?Hvor mange sjøfugl finner…

Overvåking

I SEAPOP omfatter overvåkingen årlige mål for hvordan bestander av ulike sjøfuglarter til enhver tid «gjør det», i første rekke reflektert gjennom variabler som bestandsutvikling (hvor mange som hekker), hekkesuksess (hvor mange unger som…

Overvåke overlevelse

Se SEAPOPs dataserier for overlevelse hos sjøfugl Søk opp data for sjøfuglenes overlevelse i vår innsynsløsning Voksenoverlevelse er viktig for bestandene Bestandsstørrelse er summen av individer som rekrutteres, dør eller flytter til og…

Overvåking av diett

Se SEAPOPs dataserier for diett hos sjøfugl Søk opp data på diett i vår innsynsløsning Store variasjoner i næringsvalg En polarlomvi har fanget en lodde som den skal mate ungen sin med.Foto: Erlend…

Overvåking av hekkesuksess

En krykkje legger normalt 2-3 egg, men i de fleste tilfeller vil ikke alle ungene vokse opp.Foto: Hallvard Strøm En nedgang i hekkebestanden er derfor gjerne drevet av lokal nedgang…

Overvåking av bestandsutvikling hos sjøfugl

Bestandsovervåking er viktig og kan gi forvaltnings- og forskningsmiljøene tidlige signaler om hva som skjer i marine økosystemer. Resultatene brukes også i arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for våre havområder,…

Bestandsutvikling i vinterbestander

Arter som overvåkes Overvåkingen av vinterbestandene utføres som tellinger fra standardiserte tellepunkter på land av medlemmer i lokale avdelinger av NOF. Årlig deltar opptil 100 personer i dette arbeidet. Opprinnelig…

Bestandsutvikling i åpent hav

Endres sjøfuglsamfunnene? SEAPOP har fulgt økosystemtoktet i Barentshavet hvert år siden 2004, og vi bruker data fra toktene til å svare på hvordan sjøfuglsamfunnene i åpent hav endrer seg med…

Bestandsutvikling i hekkebestander

Arter og områder som overvåkes I Sjøfuglprosjektet ble det hovedsakelig fokusert på krykkje og alkefugl. Etter prosjektets avslutning ble tidsseriene for bestandsutvikling i koloniene på Runde, Sklinna, Røst og Hornøya…

Nøkkellokaliteter

Lokalitetene reflekterer variasjon Hensikten er å reflektere den økologiske variasjonen i sjøfuglsamfunnene på en tilstrekkelig nyansert måte. Av hensyn til kostnadseffektivitet og logistikk er en stor del av denne virksomheten…