Reirundersøkelser

I hovedtrekk bestemmes hekkesuksess i en koloni eller en bestand ved å kontrollere reirinnhold til et utvalg av de hekkende parene i den aktuelle kolonien/bestanden to eller flere ganger i løpet av hekkesesongen. Dette gir et mål på antall unger produsert per par. Minimumsløsningen krever to besøk i kolonien; ett besøk i starten av hekkesesongen for å registrerer antall reir, og ett besøk på slutten av sesongen for å registrere hvor mange unger som har blitt produsert i disse reirene. Mer detaljerte data krever hyppigere besøk. Det er utviklet standardiserte metoder for hver enkelt art, men metodikken kan variere litt fra lokalitet til lokalitet på grunn av lokale forhold (topografi med mer).

Feltarbeider undersøker storjoreir
En feltarbeider registrerer innhold i et storjoreir på Jan Mayen. Reirets eier er synlig mot himmelen i bakgrunnen. Foto: Erlend Lorentzen