Her gis en kort oversikt over de ulike valgene man kan gjøre i SEAPOPs innsynsløsning for kart og data. Valgene gjøres i skjermbildets venstre billedkant.

Datatyper: utbredelsesdata og tidsseriedata

Eksempelkart fra innsynsløsninga
Eksempel på utbredelseskart for estimerte hekkende (sommer-) bestander av alke, lomvi og lunde, generert av innsynsløsningen. Verdiene som plottes er fordelt på enkeltlokaliteter.
Illustrasjon: SEAPOP

Man starter på toppen av menyen ved å velge hvilken type data man ønsker å se under “Velg datatype“.

For å se utbredelsesdata, velg “Fordeling av sjøfugl”. Herunder finnes følgende tre valg:

 • Siste observasjon – viser siste registrerte antall fugl på lokalitetene. Ved å velge “Kommunefordelt” vil man få se hvordan antallene fordeler seg på kommuner.
 • Høyeste antall – de høyeste antallene noensinne registrert på lokalitetene.
 • Estimerte verdier – angis kun for hekkende par og er beregnet ut fra en forventet utvikling i de lokalitetene som ikke telles hvert år, basert på de nærmeste overvåkningslokalitetene. Alle arter overvåkes ikke, og i noen områder er det så langt til neste overvåkningslokalitet at dette ikke er fornuftig å gjøre. Da oppgis det ikke noe estimat for denne arten/lokaliteten.

For å se tidsseriedata, velg “Tidsseriedata”. Herunder finnes følgende fem valg:

 • Bestandsutvikling – bestandenes endringer i størrelse.
 • Overlevelse – overlevelsesraten til voksne fugler.
 • Hekkesuksess – angivelse av reproduksjon som dårlig (D), middels (M) eller god (G).
 • Diett – sammensetning av næringsemner sjøfuglene velger.
 • Fenologi – tidspunkt for klekking.

Tidsperiode

Tidsperiode har to forskjellige valgmuligheter, dvs. sesong og/eller spesifikke perioder (datobasert). Sesongene er sommer, høst og vinter, men siden tidsseriedata kun samles om sommeren vil valg av sesong kun ha betydning dersom man vil se på utbredelsesdata.

Geografisk utvalg

Ved å klikke på “Geografisk utvalg” får du opp en meny som gir deg mulighet til å avgrense datasøket geografisk. Du kan velge å se dataene fylkes- eller kommunevis eller for ulike verneområder og havområder. Etter å ha valgt kommune kan du eventuelt også velge spesifikke lokaliteter. Ved å holde inne Ctrl-tasten kan du velge flere samtidig.

Art, kjønn og alder

Under “Artsvalg” velger du arten eller artene (velg flere ved å holde inne Ctrl-tasten) du søker data for. Du kan også filtrere på kjønn og alder der det finnes data om dette.

Presentasjonsform

Til slutt må du velge hvordan du vil at dataene skal presenteres. Dette gjør du ved å klikke på et av følgende valg:

 • Søkeresultat i tabell
 • Søkeresultat i graf
 • Søkeresultat i kart